sahypa_banner

Habarlar

 • Alýumin folga gap-çüýşe möhüriniň goragçysy

  Gündelik durmuşda iýmit, içgiler we ş.m. saklamak üçin köplenç dürli plastik çüýşeleri ulanýarys, bu çüýşeleriň möhürlenmegini üpjün etmek we iýmitleriň we içgileriň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin alýumin folga gazetleri aýrylmaz möhürleýiş guralymyza öwrüldi.Alýumin folga gazyk, ajaýyp ...
  Koprak oka
 • Alýumin folga gap: ýaşyl we amaly taýdan ajaýyp kombinasiýa

  Alýumin folga gap: ýaşyl we amaly taýdan ajaýyp kombinasiýa

  Adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagy bilen azyk howpsuzlygyna we daşky gurşawy goramaga üns artýar.Bu fonunda, alýumin folga gaplary ekologiýa taýdan arassalygy we amalylygy sebäpli kem-kemden giňden ünsi çekdi....
  Koprak oka
 • PE folga möhürleýji näme?

  PE folga möhürleýji näme?

  PE folga bilen örtülen örtük, adatça gaplamak materiallarynda ulanylýan içki gatlak materialyny aňladýar.Polietilen (PE) materialdan ýasalan folga möhüriniň içki gatlagy.PE folga bilen örtülen örtük, gowy möhürleme öndürijiligi, çyglylyga çydamlylygy we ç ... ýaly dürli ajaýyp häsiýetlere eýedir.
  Koprak oka
 • PE folga möhür asty ulanylýan ýerler

  PE folga möhür asty ulanylýan ýerler

  PE folga möhürleýji örtükler gaplama pudagynda köp sanly amaly ýerine ýetirýär.Ajaýyp öndürijilik aýratynlyklary sebäpli azyk gaplamalarynda, derman gaplamalarynda, kosmetiki gaplamalarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Iýmit gaplamak nukdaýnazaryndan PE folga möhürleýji linýerler ...
  Koprak oka
 • Alýumin folga gazetleriniň ulanylyş artykmaçlyklary

  Alýumin folga gazetleriniň ulanylyş artykmaçlyklary

  Alýumin folga gaplary basylandan soň alýuminden ýasalýar we dürli ulanylyşyna görä ýasalýar.Käbir gaplama pudaklarynda köplenç ulanylýar.Olar esasan howany izolirlemek we önümleriň ýaramlylyk möhletini uzaltmak üçin ulanylýar.Onda alýumin folga gazetleriniň ulanylyş artykmaçlyklary näme?? ...
  Koprak oka
 • Alýumin örtügi öndürmek prosesi

  Alýumin örtügi öndürmek prosesi

  Alýumin gapaklaryny öndürmek prosesi, adatça, aşakdaky ädimleri öz içine alýar: Alýumin listini çig mal taýýarlamak: Alýumin listini gyrkmak, gyralary üwemek, ýerüsti bejermek (okislenme, elektroplatasiýa we ş.m.) we beýleki taýýarlyk işleri üçin taýýarlyk ussahanasyna iberiň ...
  Koprak oka
 • Näme üçin ýokardaky çüýşeleriň hemmesinde möhür bar?

  Näme üçin ýokardaky çüýşeleriň hemmesinde möhür bar?

  Biz köplenç bir zada duş gelýäris, esasanam süýt.Bazardan çüýşeli iýmit ýa-da derman satyn alanymyzda, çüýşäniň gapagyny açanymyzda, çüýşäniň agzynda köplenç kümüş “stiker” görýäris.Aslynda, bu pudaga alýumin folga gapy diýilýär;esasan izo roluny ýerine ýetirýär ...
  Koprak oka
 • PET preforms

  PET preforms

  Taizhou Lize Rubber & Plastic Co., Ltd., PET çüýşe preformlaryny öndürmäge we satmaga bagyşlanan kompaniýa.Önümleri ýokary we pes temperatura garşylygy we dürli erginlere garşylyk ýaly ajaýyp häsiýetlere eýedir.Möhüm gaplama materialy hökmünde PET çüýşesi preformasiýa edýär ...
  Koprak oka
 • PET induksiýa folga çyzyklary

  PET induksiýa folga çyzyklary

  OilSag ýaglary, dermanlar, iýmitler, içgiler, içgiler, pestisidler, agro-himiýa we kosmetika.Water Suw geçirmeýän, çygly we suw geçirmeýän.Anti-kislotasy, aşgazana garşy, poslama garşy.F FAD iýmit standartyna laýyk gelýär.Ostöriteleşdirilen çap bar.Baý tejribämiz bar ...
  Koprak oka
 • Oba hojalygy üçin EPTFE wilkasy

  Oba hojalygy üçin EPTFE wilkasy

  Dem alýan wilkalar gaplaýyş gaplaryna içki we daşarky basyş deňagramlylygyny saklamaga, konteýneriň giňelmeginiň ýa-da çökmeginiň öňüni almaga kömek edýär, şeýle hem konteýneriň içindäki suwuklygyň ýa-da poroşokyň syzmagynyň öňüni alýar we howpsuzlygy ýokarlandyrýar.EPTFE suw geçirmeýän we dem alýan filmde üç sany esasy f ...
  Koprak oka
 • Iýmit üçin FDA alýumin folga gap-gaçlary

  Iýmit üçin FDA alýumin folga gap-gaçlary

  Taizhou Rimzer Rubber & Plastic Co., Ltd. azyk gaplamak we naharhana üçin ýokary hilli alýumin folga gap-gaç önümlerini öndüriji.Iýmit howpsuzlygy we amatlylygy boýunça iň ýokary ülňülere laýyk gelmek bilen, alýumin folga önümleriniň köpüsini hödürleýäris ...
  Koprak oka
 • Alýumin suwuk gapak.

  Alýumin suwuk gapak.

  Sterilizasiýa garşylygy we möhürleme synagy häzirki wagtda gaplaýyş pudagynda gyzgyn temalar.Suwuk önümleri gaplamak pudagynda, sterilizasiýa garşy ajaýyp garşylygy we ajaýyp möhürleýiş öndürijiligi üçin alýumin suwuk gapaklary gowy görülýär.Senagat lideri hökmünde Taizhou Rimzer ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2